תקנון שימוש באתר ביו קומבה

 

הגדרות

  • אתר ביו קומבה (להלן: "האתר") הינו אתר מקוון ברשת האינטרנט, המופעל על ידי חברת ביו קומבה בע"מ (להלן: "החברה" ו/או " ביו קומבה ") ומשמש, בין היתר, גם כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים המשווקים ע"י החברה (להלן: "המוצר").
  • כל אדם, לרבות חברה (להלן: "משתמש"), רשאי לעשות שימוש באתר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ואינו קטין;
 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה המבוצעת באתר על ידי "המשתמש" לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

 תנאים כלליים

  • מובהר כי ביו קומבה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
  • ביו קומבה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
  • תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י ביו קומבה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 • תקנון זה מהווה הסכם התקשרות מחייב בין המשתמש ובין ביו קומבה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

 

הרכישה באתר

  • האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח, בטוח ומהיר.
  • ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת, עד גמר המלאי.
  • הרכישה באתר מבוצעת באמצעות כרטיס אשראי, והעסקה תתבצע לאחר קבלת אישורה של חברת האשראי.
  • כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט. עבור כל פריט המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחירו (להלן: "דף הפריט").
  • ביו קומבה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.
  • מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד.
  • המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  • על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל ביו קומבה להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לביו קומבה עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.
  • במעמד ביצוע ההזמנה תבצע ביו קומבה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: "הפריטים".
  • פריטים המופיעים באתר ללא מחירים – יתווספו לסל הקניות ומחירם יקבע בהצעת מחיר שתועבר למשתמש לאחר פנייתו.
  • ייתכן ובאישור הפניה, יופיע המחיר 0. למען הסר ספק אין מדובר במחיר המוצר, אלא רק ברישום לצורך קבלת הצעת מחיר לאחר מכן.

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

  • עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שביו קומבה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין ביו קומבה.
  • במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה.
  • השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה ביו קומבה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת ביו קומבה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד ביו קומבה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. ביו קומבה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

אספקת המוצר

  • המחירים באתר אינם כוללים הובלה.
  • משתמש שיבחר בהובלה, ישא בתוספת תשלום עבור ההובלה ועלויות השילוח (להלן: "דמי משלוח") אשר יתווספו לתשלום הסופי.
  • ביו קומבה תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח").
  • אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר , בכפוף לזמינות המוצר ולזמינות חברת השילוח
  • ביו קומבה איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
  • לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל.
  • לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.
  • ביו קומבה אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש והחזרת המוצרים

  • המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן.
  • ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 04-6120001.
  • הביטול יכנס לתוקף רק לאחר קבלת אישור מהחברה בגין הביטול.
  • בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).
  • ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית.
  • ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט למחסני החברה בצירוף חשבונית כדין.
  • העלויות הכרוכות בהשבת הפריט יחולו על המשתמש.
  • מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).
  • מדיניות ביטול העסקה המפורטות לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר החברה. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.

 

 

אחריות

  • האחריות למוצר מכסה פגמים מהותיים בגוף המוצר ו/או פעולתו אשר נגרמו על ידי החברה.
  • האחריות למוצר ניתנת לתקופה של שנה מיום הרכישה.
  • האחריות תקפה רק לגבי משתמש המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות האתר מכירות ביו קומבה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
  • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום.
  • החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
  • אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה שגויה או התקנה לא נכונה שלא בהתאם להוראות
  • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת.
  • על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
  • להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה בטלפון:           04-6120001

 

אבטחה ופרטיות

  • ביו קומבה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.
  • פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של ביו קומבה ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר של חברת ביו קומבה ו/או אחת מחברות בקובצת קומבה. להסרה, יש לפנות לשירות הלקוחות של ביו קומבה בטלפון          04-6120001. ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה.
  • מידע אישי זה לא ייחשף ולא יעשה בו שימוש נוסף ללא רשות.
  • יודגש כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות ביו קומבה מאחר וביו קומבה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.
  • מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של ביו קומבה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי ביו קומבה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ביו קומבה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, ביו קומבה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  • ביו קומבה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש.
  • למרות האמור לעיל, ביו קומבה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בביו קומבה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי ביו קומבה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי ביו קומבה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, ביו קומבה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 

ביטול עסקת הרכישה על ידי ביו קומבה

ביו קומבה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

 • אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.
 • אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.
 • בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 • המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;
 • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בביו קומבה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;
 • אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.
 • בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות ביו קומבה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
 • בנסיבות כאמור רשאית ביו קומבה לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.
 • בוטלה מכירה כאמור ביו קומבה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של ביו קומבה

בטלפון: 04-6120001

 

קניין רוחני

  • כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר ביו קומבה, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של ביו קומבה בלבד.
  • זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר ביו קומבה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ביו קומבה, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם ביו קומבה בלא קבלת הסכמת ביו קומבה מראש ובכתב.
  • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר ביו קומבה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת ביו קומבה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של ביו קומבה מראש ובכתב.
  • אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
  • אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו ביו קומבה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
  • אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם ביו קומבה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

 

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

 

 

 

Scroll to Top

אנחנו כאן
בשבילך

 

מוזמנים ליצור איתנו קשר, נשמח לענות על כל השאלות שלכם!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
דילוג לתוכן